Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu mukkasenso.pl.
 • Sklep prowadzi Mukka Bartosz Adamczyk pod adresem: 42-436 Sławniów, ul. Długa 35, NIP: 6492161490, REGON: 386278800, zwany dalej Sprzedawcą
 • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli Klienta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Promocje w Sklepie www.mukka-sklep.com nie łączą się ze sobą.
 • Sklep korzysta z Plików Cookies.
 1. Definicje

Sprzedawca– prowadzący Sklep opisany w niniejszym Regulaminie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mukka-sklep.com

Klient/Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

Produkt– towar dostępny w Sklepie Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu

Kodeks Cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów

III. Zakładanie Konta

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy podać następujące dane: adres e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Zamówienia
 • Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie pełnych danych Kupującego:
  – Imię
  – Nazwisko
  – Adres dostawy zawierający: nazwę miejscowości, kod pocztowy, nazwę ulicy oraz nr domu / lokalu
  – Numer telefonu kontaktowego
  – Adres e-mail
 • Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku, gdy:
  – Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych
  – Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony
  – Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
  – Kupujący nie odbierze przesyłki
 • Czas realizacji zamówienie to 14 dni roboczych, zaczynając od zaksięgowania płatności.
 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 • Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Produkty wysyłane są za pośrednictwem:
 • Paczkomatów InPost
 • firmy kurierskiej
 • Metody płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia)
 • Płatność internetowa
 1. Zwrot towaru
 • Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najlepszej obsługi naszych Klientów konieczne jest dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
 • Zwracany Produkt powinien zostać odesłany na adres:

Mukka Bartosz Adamczyk, 42-436 Sławniów, ul. Długa 35

 • Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką ( w pierwszej kolejności papierem lub folią, a następnie taśmą)
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przelewem na konto na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 • w przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu

VII. Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
 • Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)
 • Sklep ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Klient może składać reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 • Do reklamowanego produktu konieczne jest dołączenie dowodu zakupu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

VIII. Ochrona danych osobowych

● Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia ● Klient ma prawo do pełnej kontroli treści swoich danych, również do ich edycji lub całkowitego usunięcia ● Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.